Αρχική

Η ίδρυση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. αριθμ 180/28-3-2012 του Τμήματος ΔΕΑΠΤ, κατόπιν μετονομασίας του Εργαστηρίου Ζωικής Παραγωγής, και εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στη Συνεδρία της αριθμ 22/14-5-2012.
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα : α) Συντήρηση Τροφίμων, β) Ασφάλεια τροφίμων, γ) Γενική & Ανόργανη Χημεία δ) Οργανική Χημεία, ε) Υλικά συσκευασίας και στ) Προσδιορισμός Γεωγραφικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων.
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω.
Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Αθ. Λάνταβος
Καθηγητής
Διευθυντής του εργαστηρίου